קורסים והשתלמויות

"נוכח התפשטות נגיף הקורונה, קיום הפעילות דלעיל כפוף להנחיות משרד הבריאות כפי שיינתנו מעת לעת.
ככל שהפעילות תבוטל עקב הנחיות אלה, אף אם באופן מיידי, לא תהא לכם כל טענה כלפי האיגוד"

*ניתן להירשם למקסימום 4 קורסים בשנת לימודים אחת

סינון הסרת סינון